Długie Karmienie Piersią

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis Zobacz pełną treść zgody na przetwarzanie danych. Janina Zgrzembska przyjechała do Kielc na nadanie imienia szkole podstawowej numer 19 imienia jej matki Ireny Sendler. To pierwsza szkoła tym imieniu w Kielcach i województwie świętokrzyskim. Rozmawialiśmy podczas uroczystości. Na motorze już razem jeździmy, choć wcale nie marzę, żeby poszła w moje motoryzacyjne ślady! Lubi jeździć samochodem, rozróżnia prawie wszystkie modele aut, ale co dzień woli chyba pociągi, bo kojarzą jej się z naszymi wspólnymi wyjazdami do Szczyrku, chodzeniem po górach i nartami.
Dzieci mieszkają tydzień u mnie, a tydzień u matki. W poniedziałek zawożę je do szkoły, a odbierane są z niej przez moją byłą żonę - w kolejnym tygodniu role się odwracają. Dzieci cały czas mają stały kontakt telefoniczny z tym rodzicem, u którego akurat nie przebywają. Przed rozwodem zawarliśmy z żoną - z pomocą mediatora - porozumienie w tej sprawie, ustalając taki system opieki nad nimi. Szczegółowo określiliśmy w nim także, z kim dzieci będą spędzać święta, wakacje czy ferie.
Dagmara KalczyńskaDagmara Kalczyńska - pedagog-logopeda, spec. resocjalizacji i profilaktyki społecznej, logorytmik, terapeutka karmienia dzieci, terapeutka dysleksji. Autorka artykułów na temat wychowania i rozwoju dzieci, ekspert na portalach dla rodziców. Doświadczony wychowawca kolonijny. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Prowadząca warsztaty dla rodziców (także tych dopiero spodziewających się dziecka) i nauczycieli dotyczące zagadnień wychowawczo - logopedycznych. Obecnie jej praca związana jest głównie z dziećmi do three r.ż., mającymi przeróżne problemy rozwojowe (terapeuta mowy) oraz poradnictwem pedagogiczno - logopedycznym. Przeciwniczka smoczków i kubków niekapków. Miłośniczka długich podróży samochodem, polskiego morza, książek, dobrego jedzenia i snu.
Wypowiem się jako mama która karmiła piersią przez dziewięć miesięcy. Moją „mleczną drogę” wspominam jako czas pięknego zacieśniania więzi. Gdy córka miała kilka miesięcy, była ona naturalna, pozwalała dać miłość, pokarm, a nam obu sprawiała ona przyjemność. Jednak wraz z wprowadzaniem dodatkowych pokarmów po ukończeniu szóstego miesiąca życia i coraz większą ciekawością córki, przystawianie do piersi coraz większego dziecka i coraz cięższego wydawało mi się mało naturalne. Wewnętrznie czułam, że wystarczy. Nie chciałam, by dziecko zaczęło chodzić i publicznie odsłaniało mi pierś - a takich scen widziałam wiele: całkiem przypadkiem w parku, na spacerze, czy na rodzinnych spotkaniach.
- Osoby, które daj± takie rady, zapominaj±, ¿e koty s± zwierzêtami udomowionymi. Przez setki lat ¿ycia z cz³owiekiem zmianom uleg³a tak¿e ich dieta, która wygl±da zupe³nie inaczej ni¿ u drapie¿ników ¿yj±cych na wolno¶ci - uspokaja dr hab. wiecej pomocnych wskazowek , profesor SGGW w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz±t oraz specjalista w zakresie zachowañ zwierz±t. Wed³ug niego w³a¶ciciele wcale nie musz± dawaæ kotom karmówki (pod t± nazw± kryj± siê u¶pione i zamro¿one gryzonie czy kurczaczki) czy surowego miêsa. Natomiast niewskazane s± te¿ próby robienia z kota wegetarianina czy karmienie go ludzkim jedzeniem, np. ciastem albo s³odyczami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *